OPAL ENEVELOPE CLUTCH OPAL ENEVELOPE CLUTCH OPAL ENEVELOPE CLUTCH OPAL ENEVELOPE CLUTCH OPAL ENEVELOPE CLUTCH OPAL ENEVELOPE CLUTCH
หมวดหมู่สินค้า: กระเป๋าถือ
จาก 2,400.00 บาท ลดทันที 800 บาท
ราคา 1,600.00 บาท

30 มีนาคม 2563

ผู้ชม 98 ผู้ชม

OPAL CLUTCH

This beautiful opal enevelope clutch made of calf leather .

This bag is designed perfect to carry for days when you need just your essentials. 

detial with opens up to a double compartment interior that can hold your cell phone, keys and compact in an organised .

with removeable shoulder strap.

Detial

Height  21 cm

Width 31 cm

Caring for this leather

1 Handle leather handbags with clean hands.

Leather bags are susceptible to absorbing grease and oils. Wipe the surface of a leather with white cotton cloth, but be careful not to use too much water, because leather takes time to dry.

2 Apply a cleaner specially made for leather.

Applied using a circular motion and wiped off with a slightly damp cloth so as not to clog the pores of the fabric. Applying leather polish ones every 6 Month  should keep your leather handbag clean.

3.Contain your unused bag with bubble wrap to restore and hold its shape.

Store your leather purse in a dust bag . You can wrap the  metallic parts — a chain handle,  — in clean, acid-free tissue paper.  If you’ve just cleaned the bag, allow it to air dry completely before storage.

If you’re storing long-term, ease open the buckles and straps so impressions are released. This helps to avoid rubbing or permanent creases in unwanted areas

4 Remove stains as soon as you notice them.  juices or wine may leave stains.